EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Mevzuat

·                     Uluslararası Düzenlemeler/Sözleşmeler

·                     İnsan Hakları İle İlgili Kanunlar
·                     Avrupa Birliğine Uyum Yasaları (Reform Paketleri)
·                     TBMM'nin Uyum Yasalarının Kapsamı
·                     AB'ye Uyum İle İlgili Kanunlar
·                     İnsan Hakları İle İlişkili Kanunlar
·                     İnsan Hakları İle İlgili Yönetmelikler
·                     İnsan Hakları İle İlgili Genelgeler
·                     İnsan Hakları İle İlgili Yönergeler
·                     Diğer Belgeler

 
·                     İnsan Hakları İle İlgili Kanunlar (Yasal Düzenlemeler)
 
·                     1982 Anayasası (word belgesi)
·                     Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5735 Kabul Tarihi: 9/2/2008)
·                     1982 Anayasasında İnsan Haklarıyla İlgili Maddeler (word belgesi)
·                     4907 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     Türk Vatandaşlığı Kanunu (403 sayılı Kanun) (word belgesi)
·                     Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (5203)
·                     3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     4643 Sayılı Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Görüşmeleri İle İlgili TBMM Tutanağı (word belgesi)
·                     3686 Sayılı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu (word belgesi)
·                     5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (word belgesi)
·                     3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (pdf belgesi)
·                     4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (word belgesi)
·                     4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri  İzleme Kurulları Kanunu (word belgesi)
·                     4959 Topluma Kazandırma Yasası (word belgesi)
·                     4970 Sayılı Dernekler Dairesi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     4991 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 16/10/2003
·                     5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun (word belgesi)
·                     4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (word belgesi)
·                     4857 İş Kanunu 22/05/2003
·                     2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 07/01/2004
·                     5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/05/2004
·                     Adli Tabiplik Hizmetleri İle Doğrudan İlgili Mevzuat (word belgesi)
·                     5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu
·                     5395 Çocuk Koruma Kanunu (word belgesi)
·                     Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun (Kanun No: 4806)
·                     Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Kanun
 
·                     İnsan Hakları İle İlişkili Kanunlar
 
·                     Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (Kanun No:3816)
·                     Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Kanun No:3294)
·                     Vakıflar Kanunu (Kanun No. 5737 Kabul Tarihi: 20/2/2008)
 
·                     Avrupa Birliğine Uyum Yasaları (Reform Paketleri)
 
·                     Birinci Uyum Yasaları Paketi
4744 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (word belgesi)
·                     İkinci Uyum Yasaları Paketi
4748 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Üçüncü Uyum Yasaları Paketi
4771 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Dördüncü Uyum Yasaları Paketi
4778 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Beşinci Uyum Yasaları Paketi
4793 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Altıncı Uyum Yasaları Paketi
4928 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Yedinci Uyum Yasaları Paketi
4963 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
·                     Sekizinci Uyum Yasaları Paketi
5170 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (word belgesi)
·                     Dokuzuncu Uyum Yasaları Paketi
5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (word belgesi)
 
·                     TBMM'nin AB Uyum Yasalarının Kapsamı
 

Meclis, AB'ye uyum ile ilgili olarak 21 ve 22. Dönemlerde Anayasa'nın 44 maddesi ile 76 kanunda değişiklik yaptı ve 63 yeni kanun çıkardı. TBMM Genel Kurulunca gerçekleştirilen yasa değişiklikleri ve çıkarılan yeni yasaların dağılımı şöyle:
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ:
1. 4709 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu (3.10.2001) (Başlangıç, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 34,36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 69, 74, 86, 87, 89, 94, 100, 118, 149, Geçici 15. Maddeler)
2. 4777 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu (27.12.2002) (76 ve 78. Maddeler)
3. 5170 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu (7.5.2004) (10, 15, 17, 30,38, 87, 90, 131, 143, 160. Maddeler)
UYUM YASALARI
1. UYUM PAKETİ
4744 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6.2.2002) (Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)
2. UYUM PAKETİ
4748 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (26.3.2002) (İl İdaresi Kanunu, Basın Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu)
3. UYUM PAKETİ
4771 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (3.8.2002) (Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, Orman Kanunu, Dernekler Kanunu, Vakıflar Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu)
4. UYUM PAKETİ
4778 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (2.1.2003) (Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Vakıflar Kanunu, Basın Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Dernekler Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu, Adli Sicil Kanunu)
5. UYUM PAKETİ
4793 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (23.1.2003) (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Dernekler Kanunu,
6. UYUM PAKETİ
4928 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (15.7.2003) (Türk Ceza Kanunu, Vakıflar Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Nüfus Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, Adli Sicil Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)
7. UYUM PAKETİ
4963 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (30.7.2003) (Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu, Sayıştay Kanunu, Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulü Kanunu, Bakanlıklar ve Bağlı kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğretilmesi Hakkında Kanun, Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Terörle Mücadele Kanunu)
8. UYUM PAKETİ
5170 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (3.3.2004) (Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)
9. UYUM PAKETİ
5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (14.7.2004) (Türk Ceza Kanunu, Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulü Kanunu, Yargıtay Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Telsiz Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,Avukatlık Kanunu, Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname.)


AB'ye Uyum Süreci ile İlgili Olarak Çıkartılan Kanunlar
 
·                     4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı
·                     5017 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (word belgesi)
·                     5187 Basın Kanunu
·                     4780 Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 02/01/2003
·                     4789 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/01/2003
·                     4795 Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 23/01/2003
·                     4847 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu 15/04/2003
·                     4913 11 No.lu Protokol İle Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No.'lu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 26/06/2003
·                     5017 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 10/12/2003
·                     5166 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 05/05/2004
·                     5237 Türk Ceza Kanunu (26/9/2004)
·                     5271 Ceza Muhakemesi Kanunu (04/12/2004)
·                     5236 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (26/9/2004)
·                     5235 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (26/9/2004)
·                     4721 Türk Medeni Kanunu (22/11/2001)
·                     5215 Belediyeler Kanunu (9/7/2004)
·                     5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (14/07/2004)
·                     4785 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/01/2003
·                     4786 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/01/2003
·                     4787 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 09/01/2003
·                     4790 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/01/2003
·                     4806 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
·                     4810 Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
·                     4829 Tebligat Kanunu İle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19/03/2003
·                     5017 Millî Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (word belgesi)
·                     5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 07/01/2004
·                     5070 Elektronik İmza Kanunu 15/01/2004
·                     5128 Hukuki Veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 07/04/2004
·                     5133 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 14/04/2004
·                     4782 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (02/01/2003)
·                     4800 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (30/01/2003)
·                     4803 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz Ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
·                     4804 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına Ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
·                     4852 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17/04/2003
·                     5065 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 14/01/2004
·                     5130 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 07/04/2004
·                     5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/05/2004
·                     5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 22/01/2004 (word belgesi)
·                     4925 Karayolu Taşıma Kanunu 10/07/2003
·                     5071 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 21/01/2004
·                     5265 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2/12/2004)
·                     4794 Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi İle İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin Ve Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 23/01/2003
·                     4871 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 04/06/2003
·                     4880 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 10/06/2003
·                     4882 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale Ve İşbirliği İle İlgili Uluslar Arası Sözleşme Ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11/06/2003
·                     5047 Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 14/01/2004
·                     5007 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri Ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 03/12/2003
·                     4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
·                     4857 İş Kanunu 22/05/2003
·                     4958 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 29/7/2003
·                     5038 İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 07/01/2004
·                     5039 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 07/01/2004
·                     4991 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki htiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 16/10/2003
·                     5049 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 14/01/2004
·                     5222 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14/07/2004
·                     5233 Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 17/07/2004
 
·                     İnsan Hakları İle İlgili Yönetmelikler (Başbakanlık)
 
·                     Başbakanlık
o                                            İnsan Hakları Üst Kurulunun Kuruluş, Görev Ve İşleyişi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (wordbelgesi)
o                                            İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş Görev ve İşleyişi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (word belgesi)
o                                            İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerinin Kuruluş, Görev ve İşleyişi İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (word belgesi)
o                                            İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği (word belgesi)
o                                            İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (word belgesi)
   
·                     İnsan Hakları İle İlgili Diğer Kamu Kurumlarının Yönetmelikleri
  
·                     Adli Kolluk Yönetmeliği (pdf belgesi)
·                     Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
·                     Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik 3 Yönetmelik Yayınlandı. (30.07.2006 Tarih Ve 26244 Sayılı Resmi Gazete)
·                     Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
·                     Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
·                     Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
·                     Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelk (pdf belgesi)
·                     Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik (word belgesi)
·                     Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (pdf belgesi)
·                     Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (pdf belgesi)
·                     Hasta Hakları Yönetmeliği (pdf belgesi)
·                     Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Bedellerine Dair Yönetmelik (pdf belgesi)
·                     Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik (pdf belgesi)
·                     Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik
 
·                     İnsan Hakları İle İlgili Genelgeler
 
·                     24 Mart 2008 tarihli ve 426 Sayılı Valiliklere İnsan Hakları Konulu Yazı
·                     İnsan Hakları Eğitimi Genelgesi Sayı:1999/43 (pdf belgesi)
·                     Sivil toplum örgütlerine yönelik kısıtlayıcı uygulamalar Sayı:2001/37 (pdf belgesi)
·                     Sivil toplum örgütlerine yönelik kısıtlayıcı uygulamalar Sayı:2001/37 (word belgesi)
·                     10 AralıkDünya İnsan Hakları Günü Genelgesi Tarih: 2002 (word belgesi)
·                     1997/17 İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu (pdf belgesi)
·                     1999/39 İnsan Haklarına Saygı (pdf belgesi)
·                     1997/73 İnsan haklarına saygı, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi (pdf belgesi)1997/73 İnsan haklarına saygı, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi (word belgesi)
·                     Başbakanlığın Özürlüler ile ilgili Genelgesi Sayı: 2002/58 (word belgesi)
·                     Yakalama, gözaltına alma ve ifadealma mevzuatının uygulanması ve insan hakları ihlâllerinin önlenmesi Genelgesi
 
 
·                     Yönergeler
 
·                     29 Mart 2002 tarihli "İnsan Hakları Kurulları Çalışma Usul ve Esasları İle Faaliyetlerine İlişkin Yönerge">> (word belgesi)
NOT: Söz konusu Yönerge 23 Kasım 2003 tarihli Yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
·                     İzmir İl İnsan Hakları Kurulu Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İzleme Grubu Çalışma Yönergesi >> (word belgesi)
·                     İzmir İl İnsan Hakları Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge >> (word belgesi)
·                     Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge>> (pdf belgesi)
  
·                     Diğer Belgeler
 
·                     (OPCAT) OPTiONAL PROTOCOL TO THE CONVENTiON AGAiNST TORTURE
İKSP/İŞKENCEYE KARŞI SEÇMELİ PROTOKOL
·                     Paris Prensipleri
·                     Principles relating to the status of national institutions ("Paris Principles")
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI