EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Eyalet(Bölgesel Kalkınma

EYALET YA DA BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI.

                  Eyalet konusu zaman zaman gündeme gelmekle birlikte tarihini yanlış hatırlamıyorsam yasa tasarısı halinde Bölgesel Kalkınma Ajansları adı altında 24 Ocak 2006'da TBMM' de görüşülecek idi.

                 Şimdiki gibi, Milli devlet özellikleri büyük ölçüde değiştirilmek isteniyor idi.
Federalizm doğrultusunda bir adım, daha da ötesinde Türkiye'ye getireceği felaketler göz ardı ediliyordu.
                 Bu genelgeden dikkat çekici bir-iki madde aklımda kaldığı kadrı ile izaha çalışayım.
Madde 1: Geçici vilayet kanununa göre, vilayet meclislerine, mahalli işler için karar alma, yetkisi verilmiştir.

Vilayetlerin ayrıca bütçeleri olacaktır. Memurların görev ve yetkileri geliştirilmiştir.

Madde 9: Bu kararname ile vilayet merkezlerine geniş ölçüde borçlanma imkânı sağlanmıştır.
Madde 10: Fransız Bomparti paşa'nın başkanlığı altında, her vilayete oraya ne kadar jandarma gerektiğini tespit etmek üzere müfettişler yollanacaktır. Sanırım ki yollanmış olmalıdır da.

               Hatırlamakta fayda olduğunu sandığım ilave bir bilgi de günümüze yakın bir tarihi içermektedir.
               25 Nisan 2003'de Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı taslağı 25 maddesi, Bölge kalkınma Ajanslarının kurulmasını gündeme getirmiştir. Tabii ki tepkiler üzerine de geri çekilmiş idi.
               Tabii ki taktikler bitmez. Bu nedenle taktik savaşında yeni bir boyuta geçmek isteyen İktidar da bunları aşamalı olarak gündeme getirmeye başlamış idi.

               Tasarı yeni ismi ile, ancak içeriği aynı tutulmak kaydı ile19 Ocak 2005'de Meclis Başkanlığa yeniden verilmiş idi. 28 Ocak 2005'de Komisyonlara sevk edildi. Tasarının tek değişme kısmı da baş kısmındaki Bölge sözcüğünün çıkarılmış olması idi. Yeni öngörüdeki Kalkınma Ajansları ile Türkiye "26 Kalkınma Bölgesine" ayrılmaya çalışılıyordu.

               26 Eyalete ayrılmaya çalışılan bu tasarıda ilginçlikler de vardır. Bu Ajanslar Tüzel kişiliğe de sahip olacak, Özel Hukuka tabi olacak bir şekilde yapılandırılacaktı.

               Çok ilginç bir şey daha var o da Görevleri hakkında olan ilginçliktir.
               Bölgelere Yabancı sermeye çekmek, Yatırım kararlarında tek yetkili olmaktır, şeklinde belirlenen görev yetki kısmıdır.
20.06.1913 genelgesi yani kalkınma Ajansları tasarısı daha çok ilginçliklerle dolu idi.
Şimdilerdeki AB dayatmalarının değişik bir tiplemesi idi. Asıl dikkat çekici olan da sanıyorum ki Milli devlet diye tanımlamak için çaba sarf ederken tam da bu anlayışa aykırı olan tutum sergilenmesidir.

Yani, bölgeler arası bir destek yerine rekabet getirilmeye çalışılmasıdır.

              Oysa rekabetin de koşulları vardır, yazık ki bu koşullar oluşturulmadan yapılacak bu uygulama Tam Teslimiyete yani merkezden çıkmaya değişik ifade ile yasal bir bölünmeye itecektir.

              Zaten ABD ve Avrupa Birliği’ nin istekleri de bu değilmidir? Hem uygulama, hemde denetim özel sektörde olacak, bölgesel ekonomi de yabancı sermaye denetimine girerek kesin bir şekilde liberalleşecektir. Peki bu ister adına Eyalet, ister Kalkınma Ajansı diyeceğimiz sistem kime yarar, kime zarar getirir?
             İşte tartışılması gereken de budur. Şimdi bu bilgilere yeni ilaveler yapalım. Yani en yakın zaman doğru giderek Petrol yasasına göz atalım.
                 Çıkan Petrol yasasını da bu bilgilerin üzerine siz okuyucular ilave edecek olursanız ortaya çıkan tablo vahim,hatta söylemek istemem ancak Sevr’den de öte....dir.

                Bölgeler birbirinden koparılacak, halklar bölünecek, vs... uzar gider.
"Peki, bu Petrol ün bölge halkına bir katkısı olmayacak mı? Bu nebiçim yorum, olurmu böyle " diyenleriniz olacak elbet.

                Ancak. Üniter yapıyı kırdınız mı, bölgesel yapı üzerinden 'güdümlü halklar' yarattınız mı her şey değişecektir. Bu eyalet sistemini isteyenler bölgede yaşayan vatandaşlarımızın zenginliği için istemiyor. O bölgelerin kalkınması için istemiyor.
 
               Zaten Petrol bir ülkeyi kalkındırıyor olsa idi sanırım ki dünyanın hâkimi Petrol zengini ülkelerden biri olurdu.

               Ne yazık ki en geri kalmış topluluklar da toprağı en verimli en zengin kaynaklara sahip ülkelerden çıkmaktadır.

              Bir Afrikalı’ nın deyişi aklıma geliyor."Hıristiyan Misyonerler buraya geldiklerinde ellerinde İncil vardı, bizim elimizde ise topraklarımız. Şimdi onların ellerinde topraklarımız var, bizim elimizde ise İncil".

              Bütün bunlar Milli hassasiyeti olmayan hükümetlerce planlanarak ortaya konmuş senaryoların devamı niteliğindedir.

              Kısaca SEVR'in yapamadığını ne yazık ki şimdilerde işbirlikçiler, hem de büyük bir yüzsüzlükle yapmaya çalışmaktadırlar. Güneydeki petrol kaynaklarını iç etmenin, peşkeş çekmenin senaryolarından başka bir şey değildir.

             İngiliz petrol şirketleri BPve SHELL in arama izinleri, çıkarma izinleri alması boşamıdır?

            Yani Eyalet sistemi ile Güneydoğudaki Petrol yataklarına inmek isteyen ABD ve Avrupa Birliği şirketleri, rahat bir nefes almış olacak ve silahla yapamadıklarını içerdeki işbirlikçilerini, Taşeronlarını kullanarak emellerini gerçekleştirmiş olacaklardır.

            Unutulmamalıdır’ ki Ülke dört bir yandan hızla kuşatılmıştır. Bu kuşatma ne yazık ki fiiliyatta silahla olmadığı halde, ekonomik olarak kuşatılmıştır.
 
           Bunları benim gibi sıradan bir vatandaş fark ediyor ise, bizi yönetmeye talip olanlar bilmiyor mu sanıyorsunuz?

            Tabii ki biliyorlar ve bu işbirliğini de bilinçli olarak yapmaktadırlar. Bölgesel kalkınma ajansları planları ile ülkemizi vahşi batıya teslim etmek istiyorlar.


                                           
25 Temmuz 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı: 27299
BAKANLAR KURULU KARARI
          Karar Sayısı : 2009/15236
          Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 2067 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                 Abdullah GÜL
                                                                                             CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
       Başbakan
 
      C. ÇİÇEK                      B. ARINÇ                   A. BABACAN                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
 
     H. YAZICI                    F. N.ÖZAK                    E. GÜNAY                      F. ÇELİK
   Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı               Devlet Bakanı V.               Devlet Bakanı
 
      E. BAĞIŞ                    S. A. KAVAF                  C. YILMAZ                     S. ERGİN
   Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Adalet Bakanı
 
 M. V. GÖNÜL                 B. ATALAY               A. DAVUTOĞLU               M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı         İçişleri Bakanı                 Dışişleri Bakanı                 Maliye Bakanı
 
 N. ÇUBUKÇU                  M. DEMİR                     R. AKDAĞ                     R. AKDAĞ
Milli Eğitim Bakanı    Bayındırlık ve İskân Bakanı        Sağlık Bakanı             Ulaştırma Bakanı V.
 
   M.M. EKER                   Ö. DİNÇER                    N.ERGÜN                      T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                          E. GÜNAY                                                        V. EROĞLU
                Kültür ve Turizm Bakanı                                      Çevre ve Orman Bakanı
 
BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI
KURULMASI HAKKINDA KARAR
         
          Kuruluş ve merkez
          MADDE 1 – (1) Aşağıda kapsadığı iller ve karşılarında merkezleri gösterilen Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları kurulmuştur.
Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili
          MADDE 2 – (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilir.
          (2) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 15, beş ve altı ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 10 üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Ek-1 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
          (3) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınmıştır.
          Kalkınma kurulu üyeliği
          MADDE 3 – (1) Kalkınma kurulu üyeleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.
          (2) Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde valiliklere bildirirler. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
          (3) Söz konusu kurum ve kuruluşların kalkınma kurulunda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin, genel sekreterin görevlendirilmesine kadar ise ilgili valiliğin onayıyla, en üst düzey temsilciler yerine üye olarak görev yapabilirler.
          (4) Kalkınma kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir. Bu süre içerisinde yeni üye bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
          (5) Kalkınma Kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.
          Azami personel sayısı
          MADDE 4 – (1) Ajanslarda ilk takvim yılı için; beş veya altı ilden oluşan Düzey 2 bölgelerinde en fazla kırk uzman personel ve sekiz destek personeli olmak üzere toplam kırk sekiz, diğer bölgelerde en fazla otuz uzman personel ve altı destek personeli olmak üzere toplam otuz altı personel istihdam edilir.
          Tereddütlerin giderilmesi
          MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
          Yürürlük
          MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
          MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
 
 
                                        Allah’ın selamı üzerinize olsun,
                                                                                                aliakbasmsn@hotmail.com        aliakbas58@mynet.com
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ahmet( Dursun ), 15.03.2018, 22:55 (UTC):
Bu yazımı almışsınız iyi güzel de, adımı da kullansanız ayıp mı olurdu?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI